Skip to main content

Ogólne warunki handlowe


Świat Lnu Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, przy ul. Nadrzecznej 1a zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000037171, NIP 526-25-66-337 (dalej: ŚL).

 1. Ogólne warunki handlowe mają zastosowanie dla wszystkich sprzedaży oraz dostaw ŚL z wyłączeniem sprzedaży na rzecz konsumentów (osoba fizyczna kupująca towar lub zamawiająca usługę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) oraz przedsiębiorców będących osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Osobom wskazanym w zdaniu poprzednim – dalej jako ,,Uprawnieni” – przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyn w terminie 14 dni na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do OWH. Uprawnieni mogą w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnionego jako załącznik nr 2 do niniejszego OWH.
 2. OWH stanowią modyfikację warunków rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym i mają pierwszeństwo zastosowania dla wszystkich umów sprzedaży, dostawy, zlecenia, świadczenia usług i innych podobnych umów zawieranych przez ŚL o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualne uzgodnione postanowienia umów nie stanowią inaczej.
 3. Wszelkie informacje o produktach i usługach – w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny – umieszczone w folderach promocyjnych, katalogach oraz na stronie internetowej www.swiatlnu.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. lub też art. 661 k.c., lecz należy je uznawać za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienia są przyjmowane w formie pisemnej lub ustnej i stają się wiążące dopiero w momencie ich pisemnego potwierdzenia przez ŚL. Wszelkie zmiany złożonego zamówienia wymagają formy pisemnej.
 5. W przypadku produkcji wyrobów lub realizacji usług zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego/Odbiorcę, czy prezentowanym przez ŚL, ŚL zobowiązuje się wykonać ich reprodukcję tak dobrze jak jest to technicznie możliwe. W wykonaniu umowy dopuszczalne są niewielkie odchylenia od wzorca i pomiędzy partiami produkcyjnymi w zakresie wyglądu, koloru uwarunkowane możliwościami techniczno-technologicznymi. Niewielkie odchylenia od wzorca nie podlegają reklamacji. Nie zaleca wykorzystywania (łączenia) różnych partii produkcyjnych / dostaw do realizacji jednego wyrobu.
 6. Druk cyfrowy na tkaninach wykonanych z włókien naturalnych (głównie lnianych, konopnych, bawełnianych) obarczony jest ryzykiem występowania niewielkich niedodruków, tj. małych kropek w kolorze tła tkaniny. Wynika to z charakteru surowca i jest zjawiskiem naturalnym.
 7. Z uwagi na uwarunkowania techniczno-technologiczne tkanin oraz procesu nadruku, ŚL dopuszcza małą różnicę w wymiarach i kształtach nadrukowanego wzoru na tkaninie w porównaniu z projektem graficznym, np. wzory zawierające linie pionowe i poziome, a także elementy wzorów układające się w wyraźną linię, po wydruku mogą być nieznacznie nierówne.
 8. Zamawiający winni dysponować prawami autorskimi lub ochronnymi dla wzorów przekazanych do produkcji. ŚL nie ponosi żadnych roszczeń osób trzecich z tego tytułu.
 9. Odchylenia w zakresie wielkości dostawy oraz technicznych specyfikacji wyrobów są dopuszczalne zgodnie z ogólnie przyjętą tolerancją, czyli +/-5 %.
 10. Miejscem wykonania umowy jest siedziba ŚL.
 11. Dostawa towaru może nastąpić poprzez dostarczenie go do siedziby Zamawiającego lub pod adres wskazany przez Zamawiającego. Dostawa towarów odbywa się na koszt i na ryzyko Zamawiającego. Dostawy częściowe są dopuszczalne.
 12. W przypadku zwłoki w dostawie ze strony ŚL, Zamawiający jest uprawniony do wykonania przysługujących mu ustawowo praw dopiero po ustaleniu z ŚL dodatkowego terminu dostawy.
 13. W przypadku pojawienia się przeszkód niezawinionych przez ŚL, termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony, niezależnie od tego czy wystąpią one po stronie Zamawiającego, Odbiorcy, ŚL, czy też osób trzecich.
 14. ŚL nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie przyjętych na siebie obowiązków w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne lub połączenie zdarzeń czy okoliczności, niezależne od ŚL i niemożliwe do przewidzenia (takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków, skutki wynikające z aktów władzy ustawodawczej i wykonawczej) czy zdarzenia takie, za które ŚL nie ponosi winy w szczególności jak działania czy zaniechania dotyczące podwykonawców czy osoby trzeciej, za pomocą których ŚL wykonuje zobowiązanie. (dostawcy surowców, kurierzy etc).
 15. W przypadku wystąpienia siły wyższej czy przeszkód, o których mowa w pkt.10 ŚL niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań ze wskazaniem przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji obowiązków oraz w miarę możliwości uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej czy niemożliwości niezawinionego wypełnienia zobowiązania.
 16. W okolicznościach opisanych w pkt.10-13 Odbiorcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania od ŚL za poniesione szkody, w tym utracone korzyści.
 17. Niezależnie od postanowień pkt. 14 w każdym innym przypadku Zamawiający jak i Odbiorca nie mogą dochodzić roszczeń o odszkodowanie, naprawę lub wymianę wyrobu czy odstąpienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez ŚL opóźnień w dostawie, a także, gdy szkody nie powstały z powodu rażącego niedbalstwa lub celowego działania ze strony ŚL.
 18. Odszkodowanie z tytułu szkód pośrednich w postaci utraconego zysku jest wykluczone.
 19. Do momentu zapłaty całkowitej ceny kupna dostarczony wyrób pozostaje własnością ŚL. Do momentu całkowitego uregulowania wierzytelności Zamawiający ponosi pełne ryzyko zagubienia, utraty lub pogorszenia stanu wyrobu pod normalne zużycie.
 20. W przypadku zajęcia wyrobów przed datą przejścia na Zamawiającego prawa ich własności (pkt.17) przez osoby trzecie, Zamawiający/Odbiorca winien poinformować o tym, iż są one własnością ŚL i je stosownie oznaczyć oraz niezwłocznie powiadomić ŚL o dokonanym zajęciu.
 21. Złożona reklamacja bądź niewłaściwe wykonanie zamówienia nie wstrzymuje zapłaty za zamówiony towar/wykonaną usługę.
 22. Płatności na rzecz ŚL są płatne brutto, w walucie, w której zostały wystawione faktury i rachunki w terminie ustalonym przez ŚL w potwierdzeniu zamówienia lub wskazane w innej formie przez ŚL o ile brak jest odrębnych pisemnych porozumień w tym zakresie. Okres płatności liczy się od daty wystawienia faktury lub rachunku.
 23. Zaliczki wpłacone nie podlegają oprocentowaniu czy waloryzacji.
 24. Wszelkie zakazy cesji oraz warunki Zamawiającego o zbliżonym brzmieniu nie są obowiązujące.
 25. W przypadku opóźnienia przyjęcia wyrobu i/lub usługi ŚL ma prawo do wystawienia faktury na kwotę wartości wyrobu i/lub usługi oraz do przechowania go na ryzyko oraz koszt Zamawiającego (0,1% kwoty brutto faktury za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy) w siedzibie ŚL lub też na koszt i ryzyko Zamawiającego w podmiocie do tego upoważnionym. W przypadku opóźnienia w odbiorze wyrobu i/lub usługi ŚL ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku rażącego zawinienia lub pogorszenia stanu przedmiotu sprzedaży i/lub dostawy. W przypadku, gdy szkoda ŚL z tytułu nieodebrania wyrobu przez Odbiorcę/Zamawiającego przekracza zastrzeżoną karę umowną ŚL uprawniony pozostaje do dochodzenia zapłaty roszczenia uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 26. Zamawiający/Odbiorca ma obowiązek sprawdzenia wyrobu i/lub usługi co do ilości i ewentualnych wad jawnych (uszkodzenia zewnętrzne przesyłki) w momencie odbioru, a co do jakości (nie dotyczy wad możliwych do stwierdzenia przy odbiorze) w terminie 7 dni po odbiorze oraz niezwłoczne w tym terminie winno nastąpić zgłoszenie ewentualnych wad. Reklamacja wymaga formy pisemnej i przekazania do ŚL wszelkiej dokumentacji związanej ze zamówieniem, informacji o numerze faktury sprzedażowej i numer dokumentu Wz, przedstawienie dowodów na istnienie wad (w tym dokumentacji zdjęciowej) określenia przedmiotu reklamacji, powodu reklamacji oraz roszczeń reklamacyjnych.
 27. W przypadku wystąpienia wady wyrobu i/lub usługi z przyczyn leżących po stronie ŚL, ŚL ma prawo, według własnego uznania, do usunięcia wady lub wymiany wyrobu na wolny od wad. W przypadku, gdy usunięcie wady lub naprawa nie mogą być zrealizowane, ŚL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy. Dopuszczalnym pozostaje kilka prób usunięcia wady, naprawy wyrobu czy zrealizowanie dostawy zastępczej.
 28. W przypadku udzielenia przez ŚL gwarancji na wyroby odpowiedzialność z tego tytułu –jak i z tytułu rękojmi nie obejmuje:
  1. szkód powstałych w wyniku niewykonania wymaganych usług serwisowych
  2. szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia, zbytniego obciążenia, wadliwej konserwacji.
  3. szkód powstałych w wyniku działania czynników chemicznych, elektrycznych lub elektrolitycznych, uderzeń wody, wiatru i tym podobnych.
  4. szkód powstałych w trakcie transportu
  5. szkód powstałych z innych przyczyn nie leżących po stronie ŚL.
 29. Roszczeń z tytułu gwarancji wobec ŚL może dochodzić jedynie Zamawiający.
 30. ŚL może udzielać gwarancji na wyroby na warunkach odrębnie uzgodnionych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (z uwzględnieniem modyfikacji rękojmi wprowadzonych niniejszymi OWH).
 31. W przypadku bezprawnego odstąpienia Zamawiającego od umowy, Zamawiający jest zobowiązany, według uznania ŚL (również w przypadku braku zawinienia lub niewystąpienia szkody) do zapłaty ryczałtowego odszkodowania (kara umowna) w wysokości 30 % kwoty rachunku czy faktury lub ustalonego wynagrodzenia. W przypadku, gdy szkoda ŚL z tytułu odstąpienia od umowy przekracza zastrzeżoną karę umowną ŚL uprawniony pozostaje do dochodzenia zapłaty roszczenia uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 32. ŚL może w każdej chwili bez ponoszenia odpowiedzialności odstąpić od umowy, jeżeli okoliczności występujące po stronie Zamawiającego usprawiedliwiają założenie, iż nie będzie on w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z umowy sprzedaży i/lub dostawy, a w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności lub sądowego układu Zamawiającego z jego wierzycielami w celu uregulowania długów lub w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego. W przypadku zajścia okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim Zamawiający może według uznania ŚL (również w przypadku braku zawinienia lub niewystąpienia szkody) zobowiązany pozostać do zapłaty ryczałtowego odszkodowania (kara umowna) w wysokości 30% kwoty rachunku czy faktury lub ustalonego wynagrodzenia. W przypadku, gdy szkoda ŚL z tytułu odstąpienia od umowy przekracza zastrzeżoną karę umowną ŚL uprawniony pozostaje do dochodzenia zapłaty roszczenia uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 33. Zamawiający poprzez współpracę z ŚL wyraża zgodę na wykorzystywanie przez ŚL wszelkich danych przekazanych jej w ramach wspólnie realizowanych przedsięwzięć, w tym do informowania potencjalnych Klientów bez ograniczeń, co do formy prezentacji i miejsca publikacji o wykonaniu przez ŚL umowy na rzecz Zamawiającego.
 34. Stosunek umowny ŚL i Zamawiającego podlega prawu polskiemu. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980 r. (Konwencja Wiedeńska, CISG) jest wykluczona.
 35. Zamawiający kierując zamówienie do ŚL potwierdza, iż uważnie przeczytał OWH oraz iż w pełni je akceptuje.
 36. Zamawiający nie ma prawa do cesji swoich roszczeń wobec ŚL.
 37. Nieważność poszczególnych postanowień OWH teraz lub w przyszłości nie narusza ważności pozostałych postanowień. W takim przypadku Zamawiający i ŚL zastąpią postanowienie bezskuteczne innym postanowieniem, jak najbardziej zbliżonym do osiągnięcia celu gospodarczego zastępowanego postanowienia.
 38. ŚL dopuszcza zawarcie z Zamawiającym wspólnie zaakceptowanych odmiennych warunków handlowych.
 39. Forma pisemna dla czynności wskazanych w OWH pozostaje zastrzeżona pod rygorem nieważności. Ustala się, iż za formę pisemną przyjmuje się także formę dokumentową czy elektroniczną w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a w tym wysłanie listu poleconego lub e-mail, o ile odbiorca potwierdził otrzymanie wiadomości e-mail choćby w korespondencji zwrotnej.
 40. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 41. Wszelkie spory i roszczenia związane z sprzedażą, dostawą czy powstałe z innych tytułów będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby ŚL.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI SANKCYJNYMI WYDANYMI W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE.


Zamawiający składając zamówienie zobowiązany pozostaje do przestrzegania wprowadzonych – w związku z agresją Rosji i Białorusi na Ukrainie – przepisów sankcyjnych wydanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i inne państwa (dalej ,,przepisy sankcyjne”), a w szczególności oświadcza, że:
 1. Zamawiający nie jest objęty jakimikolwiek przepisami sankcyjnymi lub innymi środkami restrykcyjnymi nałożonymi na podstawie przepisów sankcyjnych oraz przepisy sankcyjne w stosunku do Zamawiającego jak i przedmiotu transakcji nie zabraniają przeprowadzenia transakcji (dalej: „Podmiot Objęty Sankcjami”);
 2. Zamawiający nie jest bezpośrednio lub pośrednio własnością lub kontrolowany przez osoby prawne lub fizyczne będące Podmiotami Objętymi Sankcjami.
 3. jakiekolwiek przysługujące mu na podstawie umowy zawartej z ŚL towary czy usługi nie będą bezpośrednio lub pośrednio dostępne dla Podmiotu Objętego Sankcjami lub nie zostaną użyte do osiągnięcia korzyści przez Podmiot Objęty Sankcjami, w zakresie, w jakim takie działanie jest niedozwolone na mocy Przepisów Sankcyjnych;
 4. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego informowania ŚL o zmianach w zakresie objęcia Zamawiającego lub beneficjenta rzeczywistego Zamawiającego środkami, o których mowa powyżej.
 5. Naruszenie przepisów sankcyjnych skutkować będzie odpowiedzialnością Zamawiającego wobec ŚL za wszelkie szkody, a nadto skutkować może wstrzymaniem realizacji, a w dalszej kolejności – jeżeli ograniczenie trwa dłużej niż miesiąc – rezygnacją z wykonania zamówienia (niezależnie od jego etapu realizacji) i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności ŚL .
 6. ŚL może z uiszczonych już przez Zamawiającego należności zatrzymać kwotę stanowiącą równowartość kosztów, jakie poniósł w związku z zamówieniem, które na skutek wprowadzenia ograniczeń nie zostało zrealizowane, w tym kosztów magazynowania gotowego towaru.
 7. Nie uznaje się za naruszenia współpracy Stron niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków ŚL w tym niewykonania usługi czy niedostarczenie zamówienia w terminie, jeżeli jest to spowodowane zakazami czy ograniczeniami wprowadzonymi na podstawie przepisów sankcyjnych o charakterze międzynarodowym czy krajowym
Świat Lnu - Producent tkanin naturalnych

Specjalizujemy się w produkcji tkanin oraz wyrobów naturalnego pochodzenia. Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym zapleczem technologicznym, kontynuując tradycje naszych przodków.

Nawigacja
Świat Lnu Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 1 A, 58-400 Kamienna Góra, Polska
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 143 500,00 PLN
REGON: 017323023, NIP: 526-25-66-337, KRS: 0000037171
Copyright © Świat Lnu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.