Skip to main content

Świat Lnu – poznaj nas i naszych przodków


Jesteśmy kontynuatorem bogatych tradycji naszych przodków, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój naszego regionu.

Kamienna Góra już przed wieloma laty postrzegana była jako miasto, w którym ogromną rolę odgrywało rzemiosło tkackie, a następnie szeroko rozwinięty przemysł włókienniczy. W średniowieczu na terenie podgrodzia pojawiło się tkactwo, jako wiodący rodzaj rzemiosła. Warunki naturalne sprzyjały uprawie lnu, a miejscowa ludność utrzymywała się właśnie ze sprzedaży produktów powstałych z jego obróbki.

Od XVI wieku produkcję włókienniczą organizowały cechy.

Wraz z rozwojem włókiennictwa powstawały również nowe specjalizacje zawodowe: tkacze sukna, tkacze płótna, barchannicy, prządki, czesacze lnu, folusznicy, farbiarze, czy też postrzygacze. W 1521 roku w Kamiennej Górze powstał cech płócienników, zrzeszający czterdziestu majstrów. W latach 1526-1617 w księstwie świdnickim nastąpił znaczny rozkwit gospodarczy. Zaowocowało to również rozwinięciem chałupnictwa tkackiego, umożliwiającego organizację na dużą skale skupu płótna i jego eksport poza granicę Śląska. Kamienna Góra stała się wówczas jednym z głównych ośrodków produkcji oraz handlu płótnem.

Lniane płótno z Kamiennej Góry docierało
do najdalszych zakątków na świecie.

Śląski len wywożono w XVIII wieku do Anglii, Holandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Szwecji, Dani, Norwegii, Rosji, Polski, Węgier, Siedmiogrodu, Turcji, Szwajcarii, Saksonii. Lniarskie wyroby z Kamiennej Góry docierały również na rynki Afryki oraz obu Ameryk. Produkty wysokiej jakości, sprzedawane były po bardzo atrakcyjnych cenach, co było ich niewątpliwym atutem w handlu zagranicznym.

Druga połowa XVIII wieku przyniosła znaczne pogorszenie się sytuacji śląskich płócienników przędzalników.

O głód i biedę miejscowi tkacze oskarżali, manipulujących cenami kupców. Doprowadziło to do wybuchu buntów tkaczy.

W XIX wieku na Dolnym Śląsku rozpoczęła się epoka rewolucji przemysłowej

Postęp techniczny wpłynął na rozwój przemysłu włókienniczego
i w tej dziedzinie najwcześniej zastosowano produkcję maszynową.


Rozwój przemysłu włókienniczego w Kamiennej Górze

Świat Lnu dla nas jest czymś więcej, niż firmą produkującą tkaniny
oraz wyroby konfekcyjne.

To również kontynuacja dokonań naszych przodków, którzy mieli znaczący wpływ w rozwój przemysłu włókienniczego w naszym kraju.
Chcemy podtrzymywać tradycje i pamięć o ich dokonaniach.

Świat Lnu - Producent tkanin naturalnych

Specjalizujemy się w produkcji tkanin oraz wyrobów naturalnego pochodzenia. Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym zapleczem technologicznym, kontynuując tradycje naszych przodków.

Nawigacja
Świat Lnu Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 1 A, 58-400 Kamienna Góra, Polska
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 143 500,00 PLN
REGON: 017323023, NIP: 526-25-66-337, KRS: 0000037171
Copyright © Świat Lnu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.