Skip to main content

Klauzula informacyjna
monitoring wizyjny


Zgodnie z Art. 13 i art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że Twoje dane osobowe są wspólnie przez Nas przetwarzane tj.:

1. Administratorzy danych osobowych.
Administratorami Państwa danych będziemy my:
– EFFECT-SYSTEM S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Stanisława Staszica 30, 58-400 Kamienna Góra, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000057371, NIP: 614-15-06-762,
– EFFECT-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Stanisława Staszica 30, 58-400 Kamienna Góra, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000515460, NIP: 614-16-07-374,
– ŚWIAT LNU Sp. z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze, ul. Nadrzeczna 1A, 58-400 Kamienna Góra, wpisana do rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000037171, NIP: 526-25-66-337,
wspólnie zwanymi Współadministratorami, osobno Administratorem.
Współpraca ma na celu w szczególności zapewnienie Państwu na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, a także zabezpieczenia mienia w obiektach i na terenie objętym monitoringiem wizyjnym.

2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami
W związku z tym, że działamy na zasadzie współadministrowania, zgodnie z art. 26 RODO zawarliśmy stosowne Porozumienie. Każdy z Administratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się ze wszelkimi pytaniami. W szczególności uzgodniliśmy, że:

1) Administrator pozyskujący dane osobowe jest odpowiedzialny za wykonanie wobec Państwa obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO,
2) każdy z Administratorów odpowiedzialny jest za umożliwienie Państwu wykonywania praw określonych w pkt 7, poprzez ustanowiony przez nas punkt kontaktowy (dane poniżej). Niezależnie od powyższego, mogą Państwo wykonywać swoje prawa zgłaszając swoje żądania, wnioski lub zapytania każdemu z Administratorów. W takim przypadku Administrator, do którego skierują Państwo żądanie przekaże je pozostałym Administratorom w celu jego realizacji, a następnie udzieli Państwu odpowiedzi zgodnie z zasadami i w terminach określonych w art. 12 RODO,
3) Administrator uzyskujący od Państwa dane osobowe odpowiedzialny jest za prawidłowość zebranych danych,

Pełna treść zawartego Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi udostępniona zostanie przez powołanego przez Nas Inspektora Ochrony Danych, na każde Państwa zgłoszone żądanie.

3. Punkt kontaktowy
Razem, postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą Państwo się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych prosimy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej.
– E-mail: [email protected]
Adres do korespondencji: zgodnie z ww. 1 pkt.

4. Cele i podstawy przetwarzania
Wspólnie ustaliliśmy cele przetwarzania Państwa danych. Będziemy przetwarzać dane osobowe:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO do celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obiektach i na terenie objętym monitoringiem wizyjnym, a także kontroli produkcji, w tym także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

5. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. osobom zatrudnionym przez Administratora, osobom obsługującym monitoring wizyjny, serwisowi sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych.

6. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres od 7 do 60 dni w zależności od możliwości technicznych urządzeń rejestrujących. Po upływie ww. terminu zapisy z monitoringu ulegają usunięciu przez ich nadpisanie. Z zastrzeżeniem, że w przypadku incydentu bezpieczeństwa przez okres niezbędny do zabezpieczenia i przekazania materiału dowodowego organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

7. Prawa osób, których dane dotyczą.

a) osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo do dostępu do danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Administratora bądź dane kontaktowe podane w pkt. 3 możecie Państwo skorzystać z powyższych uprawnień,
b) przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zbieranych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, a których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Administratora bądź dane kontaktowe wskazane w pkt. 3. W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

8. Profilowanie.
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9. Informacje o dobrowolności podania danych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wejścia i przebywania na terenie / w obiektach prowadzonej działalności przez ww. Spółki.
Świat Lnu - Producent tkanin naturalnych

Specjalizujemy się w produkcji tkanin oraz wyrobów naturalnego pochodzenia. Łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym zapleczem technologicznym, kontynuując tradycje naszych przodków.

Nawigacja
Świat Lnu Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 1 A, 58-400 Kamienna Góra, Polska
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 143 500,00 PLN
REGON: 017323023, NIP: 526-25-66-337, KRS: 0000037171
Copyright © Świat Lnu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.